Ons Onderwijs

Groei en bloei op de Margriet!

Groei en bloei op de Margriet!

De Prinses Margrietschool is een Protestant Christelijke basisschool gelegen in de wijk de Leyens in Zoetermeer. De school heeft momenteel ongeveer 230 leerlingen en valt onder de Unicoz Onderwijsgroep. Het leerlingaantal van de school is stabiel. Naast dit gegeven is er nog een aantal ontwikkelingen waar de school mee te maken heeft. Ouders zijn tegenwoordig kritische consumenten en doen vergelijkend onderzoek voordat ze een school voor hun kind kiezen. Tevens verwacht de maatschappij tegenwoordig van een school dat deze meer en meer opvoedingstaken op zich neemt en tegelijkertijd een goede kwaliteit blijft leveren. Door al deze ontwikkelingen wordt het voor een school steeds belangrijker om te laten zien wie ze is en waar ze voor staat.

Omdat de school onder de Unicoz Onderwijsgroep valt, dient de school zich in eerste instantie te houden aan de vier overkoepelende kernwaarden; Uniciteit, Inspiratie, Openheid en Solidariteit. Deze Unicoz kernwaarden zijn niet geschikt voor profilering en het team moet voor de school eigen, unieke waarden gaan opstellen. Het team heeft in groepen bij elkaar gezeten en gebrainstormd over de visie van de school voor de komende jaren. Het MT heeft alle informatie uitgewerkt en een aantal kernwaarden vastgesteld. Deze kernwaarden moeten zichtbaar en herkenbaar zijn binnen en buiten de school. Een belangrijke voorwaarde bij het vaststellen van de waarden is dat het team van de school kan waarmaken dat het zegt wat het doet en doet wat het zegt. 

Het hoofddoel van de school is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. De kernwaarden die hierbij horen, zijn de tools om het hoofddoel te kunnen bereiken.

De kernpunten waarmee de Prinses Margrietschool zich wil profileren en zich wil onderscheiden zijn:

 • Aandacht
 • Authentiek
 • Thematisch
 • Gezond
 • Toekomstgericht

Op de Prinses Margrietschool werken we samen met de BSO. De Drie Ballonnen huurt ruimte bij ons zodat kinderen voor en na schooltijd opgevangen kunnen worden.

Elk kind wordt begeleid door een enthousiast en betrokken team. Met volle overtuiging kunnen wij zeggen dat elk kind de kans krijgt te groeien en te bloeien op de Margriet!

Schermafbeelding 2018-02-21 om 10.26.44
Gedicht Blof margrietschool

Aandacht

Door aandacht worden dingen gezien en opgemerkt. Aandacht voor de (individuele) kinderen, aandacht voor de ouders, aandacht voor elkaar als team en aandacht voor het hoofddoel; kwalitatief goed onderwijs.

Het schoolteam heeft aandacht voor en vertrouwen in de kinderen. Het onderwijs op de Margrietschool is gericht op de individuele verschillen en mogelijkheden van kinderen. De leerkrachten differentiëren niet alleen op niveau en tempo, maar ook op vakinhoudelijk, sociaal-emotioneel en creatief gebeid. De school streeft hiermee ‘onderwijs op maat’ te bieden en de competenties van elk kind zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

De ouders zijn een belangrijk en onmisbaar onderdeel van een school. Zij weten hoe hun kind thuis reageert en ze zijn een bron van informatie omtrent de kinderen. Samen met het kind en de ouders willen de leerkrachten het kind zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen; de zogenaamde ouder-kind-leerkracht driehoek. Ouders zijn vertegenwoordigd in de OR en MR, helpen de leerkracht bij hulp aan kinderen en begeleiden bij veel activiteiten. Ouderparticipatie is een belangrijk onderdeel van de betrokkenheid binnen de school.

De school wordt gedragen door de kwaliteit, het gedrag en de houding van het team. Het team geeft het voorbeeld aan kinderen, ouders en aan elkaar. De leerkrachten op de Margriet zijn trots. Trots op het beroep leerkracht maar ook op de school met haar leerlingen. Deze trots geeft het onderwijs op onze school kracht en geeft ons plezier in het werk en dit stralen we ook uit. De leerkrachten zijn niet alleen verantwoordelijk voor de kinderen en kwaliteit van onderwijs in zijn/haar eigen klas maar ook voor de rest van de school. Als team werken zij gezamenlijk aan het eindproduct.

Tot slot de aandacht voor het geven van kwalitatief goed onderwijs. Dit betekent als school alert zijn en meegaan met en open staan voor nieuwe ontwikkelingen.

_DSC1409s bewerkt

Authentiek

In onze missie beschrijven we wat we de kinderen op onze school willen meegeven. Waardoor maken we het verschil voor de kinderen, de ouders, de medewerkers de omgeving, de samenleving?

We willen de kinderen vanuit een veilige en uitdagende schoolomgeving de bagage meegeven die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven. We begeleiden op onze school kinderen met een verschillende ontwikkeling zo goed mogelijk en we bereiden hen voor om gelukkig te kunnen zijn in de toekomst.

We vinden het erg belangrijk dat kinderen een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen en dat ook behouden. Leerkrachten laten zien dat ze vertrouwen hebben in de mogelijkheden van kinderen. Die ontwikkelen op onze school zelfvertrouwen om uitdagingen aan te gaan die ze in hun leven tegenkomen: “Ja, ik kan het!”

We vinden het erg belangrijk dat kinderen een positief en reëel zelfbeeld hebben. We helpen kinderen vertrouwen te hebben in zichzelf en in anderen. We ondersteunen hen bij het ontwikkelen van mondigheid, zodat ze beter in staat zijn om de uitdaging aan te gaan, hun eigen leven vorm te geven, hun interesses te ontdekken en deze na te streven. Dat betekent onder meer zelfkennis, geloof in eigen kunnen, doorzettingsvermogen, kunnen omgaan met tegenslagen, zelfreflectie, incasseringsvermogen, zelfredzaamheid en weerbaarheid, het lef om drempels te nemen. We helpen kinderen hun talenten te ontwikkelen en mede daardoor plezier te hebben in het leven. We leren hen ontdekken en ervaren waar ze goed en minder goed in zijn.

Door onderzoekend bezig te zijn leren we kinderen leren en dagen we hen uit tot verwondering. Ze beseffen dat leren een levenslang proces is en hoe je het beste kunt leren. We stimuleren een open, kritische en nieuwsgierige houding. We geven hen hulpmiddelen om de wereld beter te begrijpen en we leren hen strategieën om te blijven leren.

_DSC1383

Thematisch

De middagen op de Margrietschool geven wij vorm door thematisch onderwijs. Dit is terug te zien in de uitwerking van onze zaakvakken maar ook binnen Ateliers.

Ateliers
Momenteel werkt de school met separate lessen voor de vakken. Er ligt veel nadruk op de cognitieve vakken als taal en rekenen. Door de strakke planning en volle agenda’s, komen de expressieve en creatieve vakken regelmatig in de verdrukking. Voor kinderen met interesses en talenten buiten de cognitieve vakken, wordt er steeds minder aanbod gegeven. Door op geplande tijden ateliers aan te bieden, komt er meer gelegenheid voor de kinderen voor het volgen van aanbod op het gebied van muziek, tekenen, handvaardigheid, bewegen, techniek etc. etc.

Het team is van mening dat een goede combinatie van cognitieve en expressieve/creatieve vakken voor veel kinderen aantrekkelijk is en dat er meer talenten en interesses kunnen worden aangeboord. Een gevarieerder aanbod waarin voor ieder kind iets aantrekkelijks zit en de motivatie, betrokkenheid en zelfvertrouwen kan worden vergroot, is een meerwaarde voor de ontwikkeling van ieder kind.

Thematisch onderwijs
De Prinses Margrietschool werkt thematisch. Thematisch wil zeggen dat binnen verschillende thema’s/projecten verschillende vakgebieden aan bod komen. Maar ook de leerdoelen en 21th century skills staan hierin centraal. De opbouw is vast en kent de volgende onderdelen:

 • Start: een pakkende start zorgt ervoor dat de kinderen enthousiast raken aan het begin van een nieuw project
 • Kennisoogst: samen met de kinderen, achterhalen we wat we al weten over het nieuwe onderwerp.
 • Big Picture: tijdens de uitlegfase worden de doelen gepresenteerd. Naast deze doelen, worden door de kinderen zelf ook doelen aangedragen (wat wil ik leren?)
 • Vakgebieden: de thema wordt doorlopen doormiddel van opdrachten uit diverse vakgebieden. Samen vormt dit 1 geheel; de kinderen zien samenhangen.
 • Afsluiting: aan het einde van een thema blikt de leerkracht samen met de leerlingen terug en wordt er een afsluiting georganiseerd.

Thematisch werken zorgt ervoor dat kinderen werken aan de 21th century skills. Social media, laptops, smartphones: alles is tegenwoordig snel en dus ook snel verouderd. Zo ook kennis. Vandaar dat bij deze wijze van werken voornamelijk vaardigheden centraal staan; samenwerken, opzoeken, presenteren, feedback ontvangen, reflecteren, enzovoorts. De doelen waaraan gewerkt worden tijdens een thema zijn in te delen in drie categorieën:

 • Kennisdoelen: parate kennis die up-to-date is
 • Vaardigheidsdoelen: deze vormen onderdeel van het onderzoekscyclus
 • Inzichtsdoelen: persoonlijke leerdoelen (wat wil ik leren?)

 

De persoonlijke leerdoelen zijn onder te verdelen in 8 categorieën:

 • Onderzoek
 • Aanpassingsvermogen
 • Veerkracht
 • Moraliteit
 • Communicatie
 • Zorgzaamheid
 • Samenwerking
 • Respect

De kracht van thematisch werken is, dat een thema niet alleen leerkrachtgericht is, maar dat kinderen zelf ontdekkend leren en dat ze daardoor zichzelf beter leren kennen.

De leerkracht is tijdens het thema vooral coachend bezig met de kinderen. Na de opdracht, gaan de kinderen uiteen en stimuleert de leerkracht om een zichzelf verder te ontwikkelen. Daardoor is thematisch werken erg gedifferentieerd en sluit het goed aan bij elk kind

Christelijke Identiteit Prinses Margrietschool Zoetermeer

Gezonde school

Om tot leren te komen, je talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassene is het van belang dat kinderen zich prettig voelen op school. Ze krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Zo ontwikkelen kinderen sociale en emotionele vaardigheden en zijn zij gemotiveerd om te leren.

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Belangrijk is om er op te letten wat je eet. Wij stimuleren gezond eet- en drinkgedrag bij leerlingen. Samenwerking met ouders is hiervoor van belang.

Een aantal praktische afspraken die we hebben gemaakt:

 • bij verjaardagen zien we graag dat kinderen een gezonde traktatie uitdelen. Ideeën kunt u opdoen via deze link.: Ideeën gezonde traktaties.
 • Kinderen mogen de klassen rond als ze jarig zijn. Maar liever geen chocola of ander snoepgoed aan de leerkrachten uitdelen. In plaats hiervan kunnen ze bij de leerkracht een boekenbon van 2,50 aanschaffen voor de school. Als er genoeg bonnen zijn wordt daar een boek voor de klas van gekocht. 
 • Bij de lunch zien we ook graag dat u uw kind gezond eten meegeeft. Geen koolzuurhoudende dranken, geen chips, etc. U kunt meer teruglezen in het document ‘basisregels tijdens de overblijf’ onder het kopje ‘schooltijden & opvang’, dat u terug kunt vinden onder tabblad ‘onze school’. 
 • ‘ons gehele beleid is in dit document te lezen: link voedingsbeleid Prinses Margrietschool

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

_DSC7220

Toekomst gericht

Van het onderwijs wordt steeds een andere benadering gevraagd, voornamelijk afhankelijk van de ontwikkelingen  op digitaal gebied. Kinderen worden steeds minder consumenten van kennis. Steeds meer en meer dienen de kinderen te weten waar en hoe ze informatie kunnen opzoeken en hoe ze uitdagingen kunnen oplossen.

Het onderwijs van de toekomst zal zich altijd moeten blijven ontwikkelen. Meegaan met de huidige ontwikkelingen betekent openstaan voor en meegaan met de nieuwe technieken en inzichten. Dit jaar is het team bezig om Snappet te introduceren; het voorbeeld van gepersonaliseerd leren. Wij doen dit door te inspireren, invloed te geven op eigenontwikkeling en inzicht te geven in eigen ontwikkeling. Wij houden rekening met de behoeften van kinderen en passen ons onderwijs aan waar nodig en mogelijk is. De groepsplannen helpen ons hierbij.

Er wordt van de kinderen in de huidige maatschappij een actieve, onderzoekende en verantwoordelijke houding gevraagd. Eigenaarschap speelt hierin een belangrijke rol. Zo krijgen de rapportgesprekken een andere vorm; kinderen, ouders en leerkrachten zitten samen aan tafel om de ontwikkelingen te bespreken. Ook met thematisch onderwijs leren de kinderen meer onderzoekend en out-of-the-box te denken.

_DSC1339s bewerkt

Klik hier om onze schoolgids te bekijken

X