MR – OR

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Op de Prinses Margrietschool hebben wij een betrokken en gemotiveerde Medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De MR heeft de taak om het management te ondersteunen op beleidsniveau, met als doel onze school een fijne en goede plek te laten zijn voor alle kinderen, ouders en leerkrachten. Het gaat hierbij om het algemene belang van de inhoud en organisatie van het onderwijs, niet om individuele problemen van een personeelslid of ouder.

Onze MR kan de directie van de school gevraagd en ongevraagd advies geven over alle zaken die met de school te maken hebben. Naast het adviesrecht heeft de MR instemmingsrecht op een aantal punten die in het MR reglement zijn beschreven. Een aantal voorbeelden waar de MR de afgelopen jaren advies over heeft gegeven zijn:

 • Het protocol rondom de Corona periode
 • De inrichting en uitvoering van de tussen-schoolse opvang
 • Aanstelling van de nieuwe schooldirecteur
 • Vaststellen van het schoolbudgetten en indeling studiedagen
 • Communicatie vanuit de school naar de ouders

Daarnaast is het wettelijk geregeld dat de MR om instemming moet worden gevraagd voor:

 • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
 • vaststelling van de onderwijstijden
 • vaststelling van de schoolgids
 • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
 • vaststellen van het schoolplan
 • vaststellen van het formatieplan (welke leerkrachten voor welke groepen)

Onze MR vergadert ongeveer 6x per jaar en in de meeste gevallen sluit de directie (gedeeltelijk) bij deze vergaderingen aan. De agenda en notulen van deze vergaderingen zijn opvraagbaar en wij staan altijd open voor ideeën, suggesties en opbouwende kritieken die kunnen bijdragen aan de kwaliteit het beleid van onze school. Je kunt hiervoor een mail sturen naar MR@margriet.unicoz.nl of rechtstreeks één van onze MR leden aanspreken.

Leden MR:

 • Wilma Vellekoop (leerkracht en voorzitter MR)
 • Marja Zalmé (leerkracht)
 • Amy Rietveld (leerkracht)
 • Sandra van der Does (ouder)
 • Ellen Bots-Floors (ouder en secretaris MR)
 • Mirjam Owusu-Nieboer (ouder)

Voel je je betrokken bij de school, heb je goede ideeën m.b.t. het onderwijs en denk je graag mee of het toekomstige beleid van de Prinses Margrietschool, meld je dan aan voor de volgende verkiezing.

vetta

Ouderraad

OuderRaad (OR)

Op de Prinses Margrietschool hebben we een enthousiaste Ouderraad (OR). De OR hoort uit minimaal 8 ouders  te bestaan. Waar de Medezeggenschapsraad zich voornamelijk bezighoudt met de inhoud van de scholing, is de taak van de OR het daarnaast organiseren van leuke activiteiten.

Ieder jaar zorgt de OR er (samen met het team) voor dat de kinderen van de volgende activiteiten kunnen genieten:

 • schoolreis;
 • sponsorloop;
 • schoolfotograaf;
 • Sinterklaas;
 • Kerst;
 • sporttoernooien;
 • Paasontbijt;
 • Koningsspelen;
 • Avond4daagse;
en ga zo maar door.

Om al deze leuke activiteiten mogelijk te blijven maken, zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden om ons team te versterken, bij voorkeur ouders die ook overdag beschikbaar kunnen zijn. Vaders zijn uiteraard ook van harte welkom! Hebt u interesse, stuur dan een e-mail naar OR@margriet.unicoz.nl.
U kunt zich ook aanmelden als hulpouder om een of meer activiteiten samen te organiseren.
Dat kunt u ook laten weten via OR@margriet.unicoz.nl.
Alle leden van de OR verzorgen deze activiteiten met veel plezier en liefde:
 • Eveline Geenen (duo voorzitter)
 • Linda Wesbeek (duo voorzitter)
 • Anouk Nabuurs (penningmeester)
 • Susan Woord (secretaris)
 • José Wildenboer (lid)
 • Mariska Verhoeff (lid)
 • Daniëlle Edelenbosch (lid)
Schiet een van ons gerust aan mocht u een vraag hebben of gewoon een praatje willen maken.
vetta
X