MR – OR

MR / OR

Drie ouders en drie leerkrachten hebben zitting in de Medezeggenschapsraad. Instemming en advisering, meedenken en bespreken van plannen van de school en het bestuur zijn de activiteiten van deze raad.

de MR is te bereiken via mailadres: MR@margriet.unicoz.nl

De Ouderraad bestaat uit ongeveer 10 leden. Zij ondersteunt en denkt mee bij tal van activiteiten op school. Bij voorbereidingen van feesten, vieringen en schoolreizen is de OR op velerlei manieren betrokken. De OR kent verschillende werkgroepen, o.a. voor overblijf, oud-papieracties en festiviteiten.

De OR is te bereiken via mailadres: OR@margriet.unicoz.nl

Jaarlijks houden de MR en OR in september een jaarvergadering. Indien nodig worden voor de jaarvergadering verkiezingen gehouden voor nieuwe leden.

vetta
X